Hướng dẫn chuyển source WordPress từ local lên server thật.

Các bạn làm việc với WordPress đã gặp vấn đề này chưa nhỉ

Vấn đề: Nếu chỉ copy code từ local -> server thật + sửa lại đường dẫn url trên database thì không đủ.
Website vẫn bị lỗi.
Nguyên nhân: do các theme dùng config thông qua cache, file …

Khắc phục:
1. Sử dụng plugin duplicator để pack source ở local.
2. Copy source đã pack thông qua plugin duplicator + file install.php lên server thật.
3. Run file install.php trên server thật.

Tham khảo: https://www.youtube.com/watch?v=tdP3quWLM0Q

Hoàng Đông Giang
22 December, 2015
Share this post
Our blogs
Archive
Tôi dựng máy tính HPC thế nào? Big data – Machine Learning – Deep Learning (P1)